Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Giới thiệu các đề án khoa học phức hợp nghiên cứu tin học trong phạm vi hợp tác của viện hàn lâm các nước XHCN

Phan Dinh Dieu

Abstract


Giới thiệu các đề án khoa học phức hợp nghiên cứu tin học trong phạm vi hợp tác của viện hàn lâm các nước XHCN

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/3/2/11239

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology